logoTill förstasidan

Diagnosgrupper

Enligt...

 

DSM IV (APA 1994, version 2008)


ICD 10 (KSH97, version 2008)

 

 

Snabblänkar

 

 

 

 

 

 

Depressiv episod i ICD 10

 

Gå till Riktlinjer


Vid typiska episoder med lindrig (F32.0), medelsvår (F32.1) eller svår (F32.2 och F32.3) depression ses sänkt stämningsläge, minskad energi och nedsatt aktivitetsnivå. Förmågan att glädja sig, uppleva intresse och koncentrera sig är nedsatt och det finns en uttalad trötthet även efter ett minimum av ansträngning. Sömnstörning och aptitförlust är vanligt förekommande. Självkänsla och självtillit är nästan alltid reducerad och även vid lindriga depressionsepisoder är skuldkänslor eller ringhetsidéer ofta närvarande. Vid medelsvåra eller svåra depressioner varierar det sänkta stämningsläget föga från dag till dag eller som svar på händelser i omgivningen. Depressionen kan vara ledsagad av somatiska symtom såsom intresseförlust, glädjelöshet, uppvaknande flera timmar tidigare än normalt på morgonen, dygnsvariation där de depressiva symtomen är som värst på morgonen, uttalad psykomotorisk hämning eller agitation, aptitlöshet, viktförlust och nedsatt libido.
Beroende på symtomens antal och allvarlighetsgrad kan en depressiv episod klassificeras som lindrig, medelsvår eller svår.


Innefattar enstaka episoder av: depressiv reaktion, psykogen depression, reaktiv depression
Utesluter: Anpassningsstörning (F43.2), Depressiv episod förenad med beteendestörning under F91.- (F92.0), Recidiverande depressiva episoder (F33.-)


F32.0 Lindrig depressiv episod

Två eller tre av ovannämnda symtom finns närvarande. Patienten är vanligtvis påverkad av tillståndet men är oftast i stånd att fortsätta med de flesta av sina aktiviteter.


F32.1 Medelsvår depressiv episod

Fyra eller flera av ovannämnda symtom finns närvarande. Patienten har troligen svårt att fortsätta med sina ordinarie aktiviteter.


F32.2 Svår depressiv episod utan psykotiska symtom

En depressionsepisod där ett flertal av ovannämnda symtom, vanligen låg självkänsla, skuldkänslor och ringhetsidéer, är närvarande i uttalad och plågsam form. Självmordstankar och självmordshandlingar är vanliga och ett antal somatiska symtom är oftast närvarande. Agiterad depression Egentlig depression Vital depression


F32.3 Svår depressiv episod med psykotiska symtom

Depressiv episod som under F32.2 men med hallucinationer, vanföreställningar, psykomotorisk hämning eller stupor av så allvarlig grad att vanliga sociala aktiviteter omöjliggörs. Tillståndet kan vara livshotande pga självmord, dehydrering eller svält. Hallucinationerna och vanföreställningarna är inte nödvändigtvis stämningskongruenta. Enstaka episoder med:

• depressiv psykogen psykos

• depressiv reaktiv psykos

• egentlig depression med psykotiska symtom

• psykotisk depression


F32.8 Andra specificerade depressiva episoder

Atypisk depression Enstaka episoder med maskerad depression UNS Övriga depressioner


F32.9 Depressiv episod, ospecificerad
Depression UNS, Depressiv störning UNS

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 Evident Vård